((( اطلاعیه ))) 1- این سایت در ستــاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثـبـت شده است. 2- مطالب درخواستی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید. 3-اگر در سایت حضور بهم میرسانید حتما فعالیت نمایید . 4- به نوشته های دوستان احترام گذاشته و تایید و زیر نویس نمایید . با تشکر از همه شما عزیزان ((ADMIN) (Persion Family))

شبکه اجتماعی خانواده پارسی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

عضویت
Please reenter your email again below.
maryam#jojo#احسان احسانFatemehARSAM13حمزه 4000صباپیام 007رضا صارمیدل آرامگل بهار59حسين پورآرمانمهدی گرگانیاریوBaharmehdiarezooغریبdonyaداش مراممحمد رضاافشینmehdi tanhamahla alonefahime....یوسفپارسا امیریمجیدفافامهراناشیداmohammad bastamiکریستـالمهدیه ساداتارشAliRezaلیندا موسویعمادالدینپیوند آسمانیمهدیمحمدmmimتایمازترنم بهاریطوفان شاهینسانازمهران دادفرنیلوفرلیلاsima (مانلی)مریممحمد علی حبیبزهراالـــــنازاميرمسعودمهدیهتیامعلیامیرحسینفواد شجیراتعزیزسارا کاشانیرسولسید مجتبیاسماعیل محسنیامیرعسل امیریحسین شیریمرضیهمهربان